LEVERANTÖR

1. Definitioner

ServiceFinder: Service Response Europe AB. Org. nr. 556711-6545. Avtalet: Avser det fullständiga avtalsförhållandet mellan Kund och ServiceFinder; Det avtal till vilken dessa villkor lämnats som bilaga, dessa villkor samt eventuella Särskilda villkor och eventuella övriga bilagor inkluderade. Kund: Den fysiska eller juridiska person som Avtalet är tillställt. Tjänsten: Den produkt eller tjänst som ServiceFinder erbjudit Kund i Avtalet. Särskilda villkor gäller för vissa tjänster och dessa lämnas i så fall som bilaga till detta avtal.

2. ServiceFinders ansvar

ServiceFinders ansvar enligt detta avtal är begränsat till högst det belopp som Kund betalat för Tjänsten. ServiceFinder är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Kund och köpare av Kunds tjänster, nedan Konsument. ServiceFinder har inget ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Kund och Konsument. ServiceFinder är endast att betrakta som en förmedlare av kontakt samt information om uppdrag och affärsinformation.

3. Ansvar för innehåll

Kund har ansvaret för att annonser och länkad information är riktiga och inte strider emot lag. Kund är skyldig att ersätta skada som förorsakas ServiceFinder genom att Kund inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Skadeståndet omfattar ombudsarvode, rättegångskostnader, och viten samt varje ersättning som ServiceFinder får utge. Kund ansvarar för att erforderligt tillstånd föreligger för innehållet i annonsen och länkad information. ServiceFinder har rätt att utan förvarning radera annonser samt logotyper om innehållet anses olämpligt. ServiceFinder äger rätt att sprida innehåll från ServiceFinder.se till samarbetande företag/webbsidor. Syftet med detta utbyte kommer då vara att samarbetet ska främja användarna på ServiceFinder.se.

4. Betalning

Pris följer ServiceFinders vid var tid gällande prislista och anges exklusive mervärdesskatt samt andra enligt lag tillkommande skatter eller pålagor. På samtliga fakturor tillkommer faktureringsavgift om 19 kr exklusive mervärdesskatt. Vid autogiro tillkommer ingen faktureringsavgift. ServiceFinder äger rätt att överlåta fordringar enligt detta avtal samt överlämna fordringar till inkasso om betalning inte sker innan förfallodagen. Är inte betalning fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag. Kund är skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för lagstadgade inkassokostnader. ServiceFinder äger även rätt att efter påminnelse tillfälligt avbryta Tjänsten tills dess Kund fullgjort sin betalning. Vid utebliven delbetalning äger ServiceFinder rätt att fakturera hela avtalade beloppet.

5. Användande

Tjänsten får endast brukas av Kund. Kund får inte ge tredje part tillgång till Tjänsten. I händelse av att Kund bryter mot detta villkor äger ServiceFinder rätt att kräva utebliven ersättning från Kund. Tjänsten får ej brukas av fysisk eller juridisk person som bedriver konkurrerande verksamhet till ServiceFinder.

6. Särskilda villkor för tjänsten Response

Tjänsten debiteras månadsvis i efterskott utefter antal matchade förfrågningar samt genomförda köp, enligt prislista i Avtalet. Högsta möjliga debitering för matchningsavgift per månad är 1500 kr, även om priset för antalet levererade förfrågningar överstiger denna summa. Vid eventuell uppsägning av tjänsten före avtalsperiodens utgång debiteras maximalt avtalad leverans för resterande avtalsperiod oavsett om den nivån levererats tidigare eller ej.

Vid förändring av bevakningsområde samt bevaknings-kategorier till färre än nuvarande debiteras en avgift om 500 kr. Som lägst får bevakningen bestå av en kommun samt en kategori. Årsavgift kan återbetalas om Kund inte sedan avtalsperiodens början blivit matchad med en enda uppdragsförfrågan, under en period om sex månader. Skyldighet ligger hos Kund att inom två månader från utebliven leverans meddela detta till ServiceFinder. Vid återbetalning av årsavgift fortsätter dock tjänsten enligt avtal.

7. Force majeure

Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl.a. anses blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, krig naturkatastrof eller fel i större tele- eller datanät.

8. Konkurs

ServiceFinder äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Kunden har försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.

9. Överlåtelse

Avtalet med där till hörande Tjänst får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt samtycke från ServiceFinder. ServiceFinder har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. ServiceFinder har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt avtalet.

10. Ändringar

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare om inte annat specificerats i Avtalet eller ev. Särskilda villkor. Det åligger ServiceFinder att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om förändringar i avtalet. Om förändringen av Avtalet är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning ska ha kommit ServiceFinder tillhanda före förändringens ikraftträdande.

11. Meddelanden

Meddelanden genom brev ska anses ha nått mottagaren på tredje vardagen efter avsändandet. Meddelanden genom telefax eller elektronisk post ska anses ha nått mottagaren omedelbart.

12. Tillämplig lag

Avtalet ska anses vara slutet i Sverige och tillämplig lag ska vara svensk.

13. Avtalsperiod

Om skriftlig uppsägning inte skett senast tre (3) månader före avtalsperiodens utgång förlängs avtalsperioden automatiskt i perioder om ett (1) år, om inte annat avtalats.

13. Tvist

Tvist rörande Avtalet skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Stäng detta fönster

Lämna intresseanmälan

Dina kontaktuppgifter

FÖRETAGSNAMN*
ORGANISATIONSNUMMER*
E-POST*
KONTAKTPERSON*
TELEFON (DAGTID)*
ALTERNATIV TELEFON (VALFRITT)
VAD ÄR 1+3?Om tjänsten

Vi på Hantverkare.se / Dorunner.se hjälper ditt företag att hitta kunder som letar efter EXAKT det du erbjuder. Du betalar enbart för de uppdrag du väljer att kontakta. Vi förmedlar över 45 000 uppdrag årligen till våra leverantörer.
Öka din kundkrets redan i dag!

Hur gör jag?
1. Lämna en intresseanmälan till vänster
2. En rådgivare från Dorunner ringer upp.
3. Du ansluter dig som leverantör och får ta del av våra uppdrag.

VILLKOR
Att göra en offertförfrågan på Hantverkare.se är kostnadsfritt.
Den som gör en offertförfrågan godkänner att vår samarbetspartner Dorunner skickar kontaktuppgifterna till företag som är anslutna till Dorunner och som matchar förfrågan.
Den som gör en förfrågan på Dorunner/Hantverkare.se är inte bunden att anlita ett företag.
Det är dock inte tillåtet att göra oseriösa eller påhittade förfrågningar, ett reellt behov av hjälp måste finnas.
Det är heller inte tillåtet att förtala någon person eller företag eller skriva olagliga och oetiska saker i en förfrågan.
Det finns inga garantier för antalet svar som genereras av en förfrågan.
Dorunner/Hantverkare.se garanterar inte relevansen i de svar som kommer utan matchar endast förfrågningar med företag baserade på val av kategorier och regioner.

Stäng detta fönster